در جواب قهر …

روزی حضرت روح الله می گذشت . ابلهی با وی دچار شد و از حضرت و از حضرت عیسی سخنی پرسید ؛ بر سبیل تلطف جوابش باز داد و آن شخص مسلم نداشت و آغاز عربده و سفاهت نهاد . چندان که او نفرین می کرد ، عیسی تحسین می نمود … عزیزی بدان جا رسید ؛ گفت : ” ای روح الله ؛ چرا زبون این ناکس شده اس و هر چند او قهر می کند ، تو لطف می فرمایی و با آنکه او جور و جفا پیش می برد ، تو مهر و وفا بیش می نمایی “. عیسی گفت : ” اس رفیق ، از کوزه همان برون تراود که در اوست ؛ از او آن صفت می زاید و از من این صورت . من از وی در غضب نمی شوم و او از من صاحب ادب می شود . من از سخن او جاهل نمی گردم و او از خلق و خوی من عاقل می گردد .

اخلاق محسنی – واعظ کاشانی

Advertisements

~ by pegahespantman on April 20, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: