هاله نورانی چیست ؟

هاله نورانی چیست ؟

هاله نورانی ميدان تپنده اي از انرژي و اطلاعات بوده که تا فراسوي مرزهاي بدن فيزيکي ما وسعت يافته است. بدن فيزيکي ما توسط ميدان انرژيِ حياتيِ لطیفی احاطه شده است که همچون يک سپر عمل مي کند، و با محيط پيرامونش در تعامل است. به عبارت دیگر ميدان ظريف انرژي اطراف انسان هاله نام دارد. اين انرژي حياتي، تجلي چند بعدي انرژي درخشان كيهاني است، كه كالبد فيزيكي را در برگرفته، در آن نفوذ مي‌كند و به آن حيات و معنا مي‌بخشد.

هاله لطيفي که دور ما تابيده شده، دنياي درون ما را منعکس مي کند. هاله، بازتاب ماهيت واقعي ما در هر لحظه است. هاله ما به عنوان ميدان انرژي بشري، شامل تمام اطلاعات گذشته، حال و آينده ي ما است. هاله، تصوير كامل زندگي ما است. هاله در برگيرنده‌ي آگاهي ما است و افكار، احساسات و آگاهي ما از آن منشأ مي‌گيرند. هاله شامل تمام تجربيات زندگي ما از لحظه‌ي تولد تا لحظه‌ي مرگ است.

به یاد داشته باشیم که ما مجموعه اي از اطلاعات و انرژی ها هستيم که در جهاني وسيع از اطلاعات و انرژی ها قرار داريم. ذهن و بدن ما، سيستم هاي انرژي به هم متصل هستند و ما به عنوان اُپراتور آگاه آن هستیم. هاله نورانی ما، ذهن و بدن ما را به هم متصل مي سازد. هاله ي ما، همچون يک فيلم خوب، مي تواند راه زندگي و کار سالم و موفق را به ما نشان دهد.

هاله نورانی ما تعيين مي کند که ما چه واقعيتي را دريافت و تجربه کنيم. اگر ما خواهان تغييرات مثبت در زندگي و کارمان هستيم، مي توانيم اين تغييرات را به واسطه ي هاله مان اعمال کنيم. اين میدان انرژي، نشان  مي دهد که ما در هر زمان، زندگي را چگونه تجربه کنيم. اين  ارتعاش هاي دروني، کليد فهم، خودشناسي و شناخت زندگي هستند. تغيير واقعيت دروني مان، منجر به تغيير در زندگي واقعي بيروني مان مي شود. بنابراين، اولين گام، داشتن ذهني رها و خواهان تغيير زندگي به سوي موفقيت، سعادت، نوآوري، شادماني و پیشرفت است.

در هاله انسان صدها نقطه‌ي تمركز و تجمع انرژي وجود دارد، نقاطي كه از طريق آنها انرژي به هاله وارد يا از آن خارج ‌شده را چاكرا می نامند. چاكراها، جريان انرژي كيهاني و زميني را به داخل و خارج هاله تنظيم مي‌كنند و انرژي حياتي را براي حفظ و نگهداري كالبد فيزيكي انتقال مي‌دهند.

رنگ هاي هاله:

هاله نورانی به رنگهای مختلف دیده می شود. رنگ هاله، با خصوصيات شخصيتي يا الگوهاي رفتاري ما ارتباط دارد. همچنين رنگها  در هاله بازتاب وضعيت ذهني و عاطفي ما هستند. با فهميدن رنگ هاي هاله مي توانيم برنامه ريزي مجدد ذهن و بدن را آغاز کنيم. رنگ هاي هاله نشان ميدهد که ما چگونه زندگي و هر واقعيت ديگري را که در هر زمان تجربه مي کنيم، دريافت مي داريم. اين رنگ ها، همچنين، چگونگي پردازش فيزيکي، عاطفي و ذهني زندگي ما را نشان مي دهد. به طور كلي، هر چه هاله رنگين‌تر، واضح‌تر، و روشن‌تر باشد، صاحب آن داراي شخصيتي بهتر و والاتر است. همچنين هر چه پراكندگي انرژي در هاله يكنواخت‌تر باشد، آن شخص سالمتر و متعادل‌تر است.

رنگ هاله مي تواند کمک کند تا:

·         خودتان را بهتر بشناسيد.

·         تعامل هاي دروني عميق ذهن/ بدن و همچنين الگوهاي رفتاري تان را بفهميد.

·         روابطي بهتر با خود، همسر، خانواده و دوستان تان برقرار کنيد.

·         ديگران را بهتر درک کنيد؛ اين امر نه تنها به روابط شخصي تان کمک مي کند، بلکه براي امور شغلي، مذاکرات و روابط عمومي تان مفيد است. درک بهتر، بين مردمي که کاملاً متفاوت هستند، در يک زمان پذيرش و تفاهم ايجاد مي کند.

·         نقاط قوتتان را بشناسيد و خصوصيات شخصيتي و رفتارهاي غير ضروري ضعيف را کنار بگذاريد.

·         جواب سوال هاي بيشماري را که درباره خودتان داريد، پيدا کنيد.

·         به “خود” برتري که فراسوي شما است، متصل شويد.

رنگ هاله، موارد زير را منعکس مي سازد:

·         استعداد هاي رفتاري شخصيتي

·         روابط و حرفه

·         کمال درونی

·         سلامت عاطفي- انرژيايي

·         توانايي هاي ذهني و قدرت اراده

·         نقاط ضعف و قوت

Advertisements

~ by pegahespantman on February 18, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: