گاندی می گوید ….

من میتوانم خوب، بد، خائن، وفادار، فرشتهخو یا

شیطانصفت باشم ،

من می توانم تو را دوست داشته یا ازتو متنفر باشم،


من میتوانم سکوت کنم، نادان و یا دانا باشم،


چرا که من یک انسانم، و اینها صفات انسانى است.


و تو هم به یاد داشته باش:

خو…دم ساختهام،

تو را دیگرى باید برایت بسازد و


تو هم به یاد داشته باش


منى که من از خود ساختهام، آمال من است،


تویى که تو از من می سازى آرزوهایت و یا کمبودهایت

هستند


لیاقت انسانها کیفیت زندگى را تعیین میکند نه

آرزوهایشان


و من متعهد نیستم که چیزى باشم که تو میخواهى


و تو هم میتوانى انتخاب کنى که من را میخواهى یا نه


ولى نمیتوانى انتخاب کنى که از من چه میخواهى.


میتوانى دوستم داشته باشى همین گونه که هستم، و من

هم.


میتوانى از من متنفر باشى بىهیچ دلیلى و من هم ،

چرا که ما هر دو انسانیم.


این جهان مملو از انسانهاست ،


پس این جهان میتواند هر لحظه مالک احساسى جدید

باشد.


تو نمیتوانى برایم به قضاوت بنشینى و حکمی صادر کنی

و من هم،


قضاوت و صدور حکم بر عهده نیروى ماورایى

خداوندگار است.

یادت باشد که آنهایى که هر روز میبینى و مراوده میکنى


همه انسان هستند و داراى خصوصیات یک انسان، با

نقابى متفاوت،


اما همگى جایزالخطا.


نامت را انسانى باهوش بگذار اگر انسانها را از پشت

نقابهاى متفاوتشان شناختى،


و یادت باشد که کارى نه چندان راحت است

Advertisements

~ by pegahespantman on February 17, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: